Feltänkt om abort

Två filosofer skriver på DN Debatt:

Den första tesen är att även personer med liberala värderingar har skäl att ifrågasätta abortlagen. Bara för att vi erkänner kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp behöver man som liberal inte betrakta abort som en rättighet överordnad andra. Abortproblematiken är en målkonflikt mellan samtida och framtida individers intresse att få sina legitima önskemål tillgodosedda. Låt oss illustrera denna tes i en jämförelse med klimatdiskussionen. På samma sätt som nu levande generationers intressen är viktiga och bör ges hänsyn, råder det bred enighet om att kommande generationers intressen också har någon vikt. Bara det faktum att våra barnbarns barn ännu inte är födda visar inte att vi har rätt att helt bortse från deras intressen i klimatfrågor. Den nu levande generationen har ansvar för kommande generationer och måste ibland göra uppoffringar för att gynna framtida individer. Slutsatsen blir därför att om framtida, potentiellt existerande individer tillskrivs moralisk vikt i klimatdiskussioner bör de även tillskrivas vikt i abortdiskussioner. Gör vi avvägningar mellan nuvarande och framtida generationer för klimatets skull bör vi göra en avvägning mellan den gravida kvinnans intressen och fostrets. Kvinnans intressen blir då inte alltid, under alla omständigheter, överordnade fostrets.

Detta synes mig feltänkt: att vi tillmäter potentiella individers intressen vikt i klimatfrågan implicerar inte att vi bör tillmäta potentiella individers intressen vikt i abortfrågan. Skälet är att i klimatfrågan handlar det om att tillmäta potentiella individer intresse därför att potentiella individer faktiskt kommer att existera i framtiden, oavsett hur många eller vilka individer det rör sig om. Detta handlar alltså inte om att tillmäta potentiella individer intresse qua potentiella individer utan om att tillmäta potentiella individer intresse därför att de kommer att utgöra en grupp faktiskt existerande individer (vars antal och sammansättning är irrelevant).* Abortfrågan däremot handlar om potentiella individer som fortfarande är potentiella individer och som aldrig blir faktiska individer om de aborteras. Sådana individer bör inte tillmätas intresse därför att det inte kan vara en förlust för en potentiell individ att inte bli en faktiskt individ (däremot finns det de som menar att det kan det vara en förlust för en potentiell individ att bli en faktisk individ, vilket om något talar för abort). Grunden för mitt resonemang, och varför jag ogillar filosofernas, är alltså att jag inte tillmäter potentiella individer ett intresse per se utan enbart ett intresse i den mån de faktiskt blir faktiska individer.

______________

*Notera att jag här använder begreppet ”faktiska individer” som Peter Singer använder begreppet ”personer”, dvs. i betydelsen rationella och självmedvetna människor, vilket utesluter foster.
Se även inläggen ”Är det moraliskt godtagbart att skaffa barn?””Bör nya människor skapas?” och ”Bättre att inte existera”.

48 reaktioner på ”Feltänkt om abort

 1. Vad har de för syfte? Att öka moralen i frågan? Att ge en massa kvinnor (även de som redan aborterat) en stor skuldbörda? Minska mängden sex? Skydda foster? Eller är de bara ute efter att det ska ske rätt till, att man ska betrakta abortfrågan på ett rationellt sätt, oavsett konsekvenser? De tycks i alla fall vilja bemöta de praktiska och sociala probelmatiken i förslaget, så saken måste vara av rent rationella och moraliska motiv. Ett spännande inlägg, må man säga. Kan deras förslag kanske i slutändan leda till en uppluckrad moral istället? Som gagnar även saker som dödsstraff et.c., att samhället helt enkelt släpper det som inte är bra eller dåligt..Dvs det mesta i livet, då? kanske vill de bara att filosofer ska få mer makt att påverka:)

 2. Jag är för fri abort men tycker att kvinnan själv ska betala. All medicinsk behandling som inte är nödvändig för hälsan ska folk betala själva. Även inseminationer.

 3. Karl

  Iofs en sund synvinkel. Men tror inte Du att oönskade barn som föds blir ännu dyrare på sikt än ofödda sådana. Om vi nu håller oss till en potentiell ekonomi.
  Jag misstänker att en fängelsekund kostar mer i veckan än ett aborterat barn

 4. Karl, och om det är mannen, den presumtive fadern, som önskar aborten? Ska han då betala? Eller ska kvinnan föda hans barn mot hans vilja för att hon inte har pengar?

 5. Marie
  Det är kvinnan som är kund. Hur hon får tag på pengarna lägger jag mig inte i.

 6. Marie

  Inte för att jag vill lägga mig i. Eftersom detta är delvis ett ekonomiskt resonemang, men kvinnan är den som är gravid så måste hon välja.
  Kostnaden, mannen eller barnet? Vilket är mest värt?

  Kostnaden av ett oönskat barn lämnar vi så länge.

 7. STC

  Det vet jag inte egentligen just i de här ekonomiska termerna.
  Annars vet jag, men det håller jag för mig själv. Men det bör nämnas att jag är far till fler barn.

 8. Karl! Kör du nån gång bil, mc, seglar, flyger, utövar någon slags sport, dricker, röker, drogar, över-/underäter, åker utomlands etc etc? Ja jag bara undrar om du ö h t lever och därför ibland även utsätter dig för risker? Om du gör det, och du eventuellt skulle bli sjuk/skadad, tycker du då att det är DU SJÄLV som bör betala sjukvården eller ska samhället betala, trots att du utsatt dig för risken ifråga?

  Det här resonemanget du använder kan man överföra i alla möjliga sammanhang där människor utsätter sig för saker och sedan behöver sjukvård när något gått snett. Listan kan göras oändligt lång. Var sa gränsen dras? Så när du skriver att KVINNOR själva ska betala aborten, så bör du tänka några varv till.

  Niclas! Tack för ett mycket bra blogginlägg med relevant och intressant kritik på den mycket infama DN-debattartikeln.

 9. Niclas skeptisism över att födas till jordelivet är inget jag delar. Däremot tror jag att det är större chans att det är en stor förlust att bli en faktisk individ om man föds som resultat av en oönskad abort. Dvs man får ett ruttet liv. Går man efter filosofernas linje här så är det alltså inte i dessa ”potentiella individers” intresse att födas.

  Vet inte vad ni proffs tycker om det, men freakonomics kapitel om sambanden mellan brottslighet och aborträtt var ju slående för min del.

 10. Niclas för ett cirkelresonemang i sin kommentar. De två filosoferna påpekar att vi faktiskt tillräknar ännu ofödda individer ett värde i vår hållning till miljöförstöringen. Vi måste göra avkall på vår bekvämlighet med hänsyn till de ännu icke födda. Detta resonemang överför de sedan på abort-lagstiftningen där fostret inte tillmäts något eget värde. Fostret sägs vara en del av kvinnans kropp och kvinnan har därmed rätt att hantera det på samma sätt som när hon klipper naglarna. Mannens relation till fostret nämns inte alls i lagen.
  Filosoferna vill problematisera detta och föra in fostrets värde i lagstiftningen. De vill föra fram att abort faktiskt är en värdekonflikt mellan fostret och modern (mannens roll nämner de inte!).
  Niclas anser att så kan man inte resonera eftersom fostret inte kommer att utvecklas till en individ. Eftersom det kommer att aborteras har det inget värde! Detta är ett cirkelresonemang och tillför inget till diskussionen.
  Camilla är undrande över filosofernas syfte, vilket som jag ser det är oväsentligt i sammanhanget. Som jag uppfattar det vill filosoferna reda ut en oklarhet som föreligger i lagstiftningen.
  Karl och andra gör det hela till enbart en ekonomisk fråga. Abort skall inte vara en fri rättighet. Om man betalar för det är det OK, även om det innebär att man kränker en annan individs värde. Andra tycker att samhället måste hjälpa om man hamnar i en knipa. Och här måste underförstått samhället stå helt på kvinnans sida gentemot fostret. Frågan om värdekonflikten finns inte i dessa ekonomiska resonemang.
  Slutligen, Martinas länk till Genteknik o Parfits problem liknar mycket Tage Danielsons resonemang kring Harrisburg. Fostret finns nästan inte. Den är dessutom skrämmande eftersom den tydligt argumenterar för att människor har olika värde. Om vi kan odla fram övermänniskor har dessa rätt att födas, medan andra defekta människor bör rensas bort.
  Jag tycker att filosoferna har tillfört debatten en ny vinkel som man bör ta på allvar och bemöta med verkliga argument.

 11. Ska man anta att filosoferna också anser att potentiella individer som inte blir till på grund av användningen av preventivmedel också bör tillskrivas moralisk vikt?

 12. Niclas: Hur kan du vara så säker på att det kommer finnas människor om ens 100 år? Vi kan ju t.ex. försvinna på samma sätt som dinosarierna, efter en stor rymdsmäll. Eller för egen hand på något sätt (kärnvapen etc.). Dvs hela mänskligheten kan ”aborteras”.

  Dvs även att det skulle finnas någon enda människa kvar om 100 år är också bara en potentiell möjlighet, även om sannolikheten för det nog är ganska nära 1.

  Så var är den principiella skillnaden?

 13. Lennart W,
  Jag anser det finnas en viktig principiell skillnad (så jag tar mig friheten att svara på ditt inlägg). Anta nu att vi vet att mänskligheten dör ut om 100 år; inte skulle det då finnas skäl att lägga moralisk vikt vid de potentiella individer som annars hade levt om 101 år (genom att t.ex. minska utsläpp av växthusgaser). Detta är dock den riktiga jämförelsegruppen i förhållande till ett aborterat foster, som ju inte heller (med säkerhet) existerar i framtiden.

 14. Samhället bör också fortsättningsvis betala för aborter och med den liberala tidsgräns som vi har i Sverige. Det ska aldrig riskera bli en klassfråga om man ska ha barn eller inte. En kvinna som blivit våldtagen ska inte dessutom tvingas betala för att få fostret avlägsnat.

 15. Veronika har helt rätt. Om vi visste helt säkert att alla djur och människor dör om ett år skulle det vara befängt att bry sig om klimatet med hänvisning till potentiella individer.

 16. Niclas, vad tycker du om att två VR-finansierade forskare skriver sånt här? Själv blev jag så j**la upprörd att jag mailade herrarna och frågade vad i hela fridens de håller på med… väntar med spänning på svar.

 17. Kakfröken>> Vad menar du med det? Att det är skandal att två VR-finansierade forskare skrivet något av dålig kvalitet. Det kan man tycka, men beskriv då problemet. Jag tycker Niclas invändning är relevant då deras jämförelse med klimatsituationen inte är bra. Å andra sidan kan man argumentera för deras syn på ett annat sätt (utan att använda klimatanalogin).

  Eller menar du att det är förskräckligt att två VR-finansierade forskare överhuvudtaget problematiserar abortfrågan och abortlagstiftningen? I sådana blir jag mycket upprörd av din kommentar, för det vore givetvis katastrof om inte offentligt finansierade forskare skulle kunna framföra åsikter om abortlagstiftningen. Är det vad du menar? Att vi ska åsiktskontrollera forskare?

 18. @Veronika: Det är en distinkt skillnad mellan en spermie (som inte på egen hand leder till liv) som stoppas av preventivmedel och att abortera ett foster.

  Jag är liberal och emot (generell) fri abort av den anledning som delvis berörs i debattartikeln. Det finns en tydlig målkonflikt mellan den gravida kvinnan och det ofödda barnet, och jag kan inte från ett liberalt perspektiv se varför kvinnan enligt lag skall ha absolut maktövertag i den målkonflikten.

 19. KM, jag har mycket svårt att relatera till idén om att foster skulle ha ett intresse som vi ska ta hänsyn till. Rent fysiskt sett föreligger det inte något sådant intresse eftersom det saknas ett medvetande. Alltså kan vi som bäst prata om ett virtuellt intresse, och då också en virtuell rättighet som svarar an mot detta virtuella intresse. Åtminstone för mig så framstår det då som att intresset hos ”ingen särskild” ska gå före intresset hos ”någon specifik”, dvs kvinnan som vill abortera. Det är mycket svårt att få ihop den ekvationen.

 20. KM: Jag upprörs självfallet av den dåliga kvaliteten på texten. Att jämföra aborter med klimatförändringar är kreativt, eller nåt, men inte så kreativt att det bör belönas med VR-anslag. Det sänder liksom ut lite dåliga signaler.

 21. Liknelsen mellan abort och klimatet hade varit helt riktig om något av följande gällt:

  1. Abort inte hade dödat fostret, utan bara lett till att det fötts med svåra skador.

  2. Problemet med klimatförändringarna varit att de utplånat allt liv på jorden.

  Om 1 hade gällt så hade nog alla vettiga människor varit mot ”abort”.

  Om 2 hade gällt så hade jag varit emot klimatförändringar, men inte för kommande generationers skull.

 22. KM,
  Du får gärna utveckla: På vilket sätt är kommande generationer och individer som skulle komma att existera om det inte vore för abort lika, medan individer som skulle komma att existera om det inte vore för abort och sådana som skulle komma att existera om det inte vore för spermiedödande medel olika?

 23. Hmm.. Jag tycker inte att invändningarna mot min fråga håller riktigt. En abort är ju inte en ödesbestämd och oundviklig händelse, utan något man gör av ett fritt val. Den relevanta jämförelsen är alltså:

  1. Ta hänsyn till den potentiella individens framtida intressen när vi bestämmer om vi ska låta embryot/fostret leva vidare (genom att inte abortera)

  2. Ta hänsyn till kommande människors (och ev. djurs) intressen när vi bestämmer om vi ska låta livet på jorden leva vidare (genom att inte göra slut alltihop med kärnvapenkrig, eller genom att göra vårt yttersta för att hindra en kollision men en ny stor rymdsten)

 24. Säg som det är Roland: du vill kriminalisera abort och slänga desperata kvinnor i fängelse om de aborterar. Antagligen vill du göra detsamma för läkare som sysslar med IVF. De kasserar ju embryonm det är mord! Det är vad din kristna ”moral” dikterar.

 25. Ping: Lindenfors blogg » Snurrig abortdebatt

 26. Veronica
  Att medvetet undvika att en graviditet blir till är ett val och har därmed potentiella etiska/moraliska konsekvenser. Den som använder kondom för att förvägra sin partner ännu ett barn t ex. Eller att ha tillfälligt sex med någon som man inte kan tänka sig ha ett barn tillsammans med. Indirekt handlar det om det potentiella barnet. Men i detta fall handlar det om möjliga potentiella individer – dvs befruktning har inte ens skett. Och här påpekar filosoferna att även dessa ges faktiskt ett värde.
  I abortsituationen handlar diskussionen om ”individer” som faktiskt finns till och som av vissa kallas ”potentiella” eftersom de inte tillmäts något värde eftersom de kommer att aborteras. Hur blir det om kvinnan ångrar sig och aborten inte blir av? Kan en ”potentiell individ” i ena stunden inte ha ett värde för att i nästa plötsligt ha det?
  Ditt andra inlägg om hur man bedömer värdet av de potentiella individer som aldrig blev till eftersom mänskligheten dog ut året innan är ju också helt fel. Skulden i deras ”icke-tillblivande” drabbar ju precis lika hårt dem som orsakade mänsklighetens utdöende året innan.

 27. Mattias
  Du har svårt att se att ett foster har ett eget intresse som kvinnan (och andra) måste ta hänsyn till. Kan jag nämna att fostret inte vill bli skadat av alkohol eller andra medel som modern ev kan stoppa i sig. Fostret vill nå en tillräcklig mognadsgrad så att det klarar sig utanför livmoder, och när det föds vill det bli fött i en säker omgivning och bli omhändertaget. Om man redan i fosterstadiet kan identifiera behandlingsbara sjukdomar vill det ha den behandlingen…. Och fostret mår bättre om mamman lever i en trygg miljö. Bara för att nämna några.

 28. Thomas
  Jag uppfattar att filosoferna kommer med ett argument som behöver diskuteras. Det leder ingenstans att hålla för öronen och skrika ”Fel!”. Eller att misstänkliggöra motiven från dem som vill ta frågan seriöst.
  Sakfrågan gäller om ofödda individer har ett värde. Kan man hantera foster på samma sätt som man gör med naglarna när de blivit för långa?

 29. Kakfröken
  Du är upprörd över den ”dåliga kvaliteten på texten”. kan du säga några exempel? Är det stavfel eller meningsbyggnad?
  ”Att jämföra aborter med klimatförändringar är kreativt, eller nåt, men inte så kreativt att det bör belönas med VR-anslag.” Visst är det argumentet du är upprörd över?
  ”Det sänder liksom ut lite dåliga signaler.” På vad sätt? Är det oroande att diskutera ett fosters värde? Tycker du att sådan etisk forskning skall förbjudas?

 30. Roland

  Varför måste abort jämföras med något annat? Tror Du att folk är så dumma att de inte vet vad abort är? Tror Du dessutom folk är så dumma, att de inte kan ta ställning till det själva? Tror Du att Du måste lära dem hur det skall vara?

  Du är en högtravande ignorant bluff, som vill att alla andra skall gå på Din bluff. Någon annan anledning till Din åsikt kan jag inte se.

  Sån mission kan jag vara utan.

 31. Roland,
  Det är lite det jag menar. Det är orimligt att ge alla potentiella individer moralisk vikt, dvs. alla dom som aldrig föddes för att vi i något skede satte stopp för det (t.ex. preventivmedel) alternativt inte agerade för att individen skulle bli till (t.ex. genom att undvika sex). Om man köper filosofernas resonemang så ser jag dock ingen orsak till att denna typ av potentiella individer (förutom embryon och foster) inte ska ges moralisk vikt, vilket nog ändå de allra flesta av oss upplever som orimligt.

  I vanliga fall brukar abortmotståndare istället hävda att foster de facto är faktiska (redan existerande)individer, och att detta är orsaken till att vi bör ge dem vissa grundläggande rättigheter. I så fall kan man enkelt vara både för preventivmedel och mot abort. Jag har betydligt lättare att acceptera denna ståndpunkt, men den går (så som jag tolkar det) stick i stäv med filosofernas tanke, som går ut på att vi inte måste betrakta foster som faktiska individer för att ge dem rättigheter; vi ger ju också framtida generationer rättigheter trots att dom uppenbarligen inte existerar. Jag ska inte här lägga ut orden om varför jag tycker detta är ett feltänk, jag håller med Niclas.

  Och: Kan ett foster i ena stunden ha ett värde och i nästa stund inte ha det? Ja, det anser jag. Foster har i första hand ett värde genom dom människor som redan existerar och då möjligtvis värdesätter (eller inte) detta foster. Detta är min ”impulsiva respons” men jag ska också erkänna att jag på inga sätt tycker detta är clear-cut. (I något skede utvecklar ju fostret en hjärnbark och ett medvetande och jag tycker själv att det känns mycket motbjudande att abortera foster i sena skeden av graviditeten.)

 32. Och: Kan ett foster i ena stunden ha ett värde och i nästa stund inte ha det? Ja, det anser jag. Foster har i första hand ett värde genom dom människor som redan existerar och då möjligtvis värdesätter (eller inte) detta foster.

  Fast enligt lagen har fostret ett objektivt värde t ex vid vecka 35, oavsett om människorna runt omkring värdesätter det eller ej.

 33. Vad är ”rimligt” egentligen, och enl. vilka kriterier då? I praktiken tror jag det handlar om de potentiella föräldrarnas bekvämlighet. Men är det inte också obekvämt för oss friska och verksamma att ta hand om alla dessa gamla och sjuka osv? Kanske man också bör ta sig iaf en funderare på vad det där ”rimliga” är för något egentligen, och om vi egentligen vill basera vår moral på det.

 34. Kakfröken och Kristian G tycker att Roland ska hålla snattran. Det brukar iaf inte vara det typiska beteendet av såna som tycker de har många goda argument i sak.

  Hur gör man förresten i praktiken när man ”väljer /ignore”? Vill jag nog inte göra själv, men jag är nyfiken.

 35. Lennart: Frekventa läsare av denna blogg vet att Roland företräder en åsikt och somliga av oss andra en annan. Oavsett hur man argumenterar så byter ingen av oss åsikt, så i brist på energi väljer jag att helt enkelt inte argumentera just nu, det tjänar liksom ingenting till.

 36. F.ö. så har jag nu läst deras VR-ansökan. Jag vidhåller att det är skandal att VR-pengar går till sånt här.

 37. Veronika
  Mitt argument är ju att jag i den stund jag aktivt väljer att förhindra en befruktning också har ett ansvar för detta val. Jag antar att det oftast är ett gott val, men inte alltid. Av egen erfarenhet (och bland vänner) vet jag att den ena partnern kan ha en önskan om fler barn som den andre motsätter sig genom att använda kondom vilket indirekt leder till en icke-tillblivelse av en individ som skulle blivit önskad av den ena partnern, mor o farföräldrar osv. Här har den vägrande partnern ett moraliskt ansvar för sitt val, inte enbart gentemot partnern och andra intressenter utan även gentemot det önskade barnet som inte blev till. Jag tycker inte det är orimligt. Vi gör ju hela tiden val som vi måste ta ansvar för. Att avstå från barn har ju sina konsekvenser inte bara för den egna individen. Därmed inte sagt att preventivmedel är fel.
  Detta är i linje med filosofernas argument, att vi tillmäter även de barn som ännu inte blivit till ett värde. Man kan ju t ex sörja pga barnlöshet.

  På min fråga om fostrets värde kan ändras från 0 (=en del av moderns kropp, i paritet med naglar) till mycket högt (så högt att modern o omgivningen måste ta hänsyn till det) i det ögonblick där modern ångrar att göra abort, svarar du att fostret har sitt värde genom de ”människor som redan existerar och då möjligtvis värdesätter (eller inte) detta foster”.
  Skall man tolka det så att människor som inte är sedda inte har något värde. Det är ju t ex vad som sker i Sydamerika där man mördar gatubarn.

  Jag kan ha förståelse för den svåra situation som kvinnan (o delvis fadern – han måste också blandas in) hamnar i inför en oönskad graviditet.

  Det jag vänder mig emot är att man vill gömma undan den verkliga innebörden genom skrivningar som ”rätten till min kropp” osv. En bra princip kan ju vara att man inte skall ha sex om man inte är beredd att ta hand om en eventuellt oönskad konsekvens. Abort är inte den enkla snabb-fix många vill göra den till.

 38. Ping: En chefspappas vardag… » Abort eller inte? Är det frågan?

 39. Kakfröken:

  Jag håller ibland med Roland – ibland inte. Men han är tveklöst den vars kommentarer tillför diskussionen mest. Många här fjäskar ju bara för Niclas.

  Go Roland go!

Kommentarer inaktiverade.