Två tankar om EU och vaccinen

Det klagas mycket på EU i dessa dagar. Vaccinationsprogrammet anses gå för långsamt. Två tankar om det:

  1. Om utgångspunkten är att EU-länderna ska få så många doser vaccin som möjligt på kort sikt – och visst kan man ha sympati för en sådan utgångspunkt, när människor fortsätter att bli sjuka och dö i rätt stor omfattning och när de ekonomiska kostnaderna av pandemin är enorma – blir frågan om (i) EU-länderna gemensamt skulle ha fått fatt på fler doser om de hade agerat individuellt och (ii) hur sannolikt det är att ett enskilt land, som Sverige, skulle ha lyckats få fatt på fler doser än genom den gemensamma EU-upphandlingen. Jag har inte sett någon övertygande argumentation om vare sig (i) eller (ii) som säger att det hade gått bättre med individuell upphandling. Antag t.ex. att Tyskland hade agerat på egen hand och hade lyckats förvärva 50% fler doser. Givet ett fixt utbud, är det inte sannolikt att andra EU-länder skulle ha fått släppa till dessa doser? Sverige, vars administrativa kompetens jag uppfattar som under EU-medelnivå i denna pandemi, skulle nog knappast ha lyckats få fler doser än idag i ett sådant scenario.
  2. Men även om EU-länderna skulle ha lyckats förvärva fler doser med individuell upphandling är frågan om det är önskvärt. Dels skulle det högst troligt innebära mer ojämn fördelning av doser mellan dessa länder, vilket i sig är att betrakta som negativt; dels kan man undra om det från moralisk-universalistisk synpunkt vore bättre att mer av ett fixt utbud vaccindoser gick till EU-länder än till icke-EU-länder. Det som möjligen talar för att det hade varit bra med fler EU-doser är att de troligen skulle ha kommit till genom tidigare beställningar och betydligt högre betalningar, som hade kunnat ge vaccintillverkarna så pass mycket högre intäkter att de med dessa skulle ha kunnat skala upp produktionen och öka det totala utbudet mer, till gagn inte bara för EU utan för hela världen. Det finns emellertid en risk här: att budgivningen mellan fler aktörer enbart leder till större intäkter för tillverkarna utan att produktionen ökar, vilket torde vara en sämre situation än dagens.

Därmed inte sagt att EU, inom ramen för sitt samordnade vaccinationsprogram, inte skulle ha kunnat göra mer för större vaccinproduktion i ett tidigare skede eller att EU (och särskilt unionens medlemsländer och deras regioner) inte skulle kunna effektivisera vaccinationsprogrammen på olika sätt. Men är EU-samordningen i sig feltänkt? Det är jag inte övertygad om.