Långsiktig avkastning på aktier

I en kartläggning av avkastningen på aktier och kort- och långsiktiga obligationer de senaste 110 åren presenteras följande diagram för Sverige:

Siffrorna rör real avkastning. Om man investerade 1 krona år 1900 i en portfölj motsvarande den svenska börsen, skulle man alltså ha haft 731 kr nu. Motsvarande siffror för det land vars börs har gått bäst, Australien, är 2844; för världen som helhet är den 331; för Europa 168. Den svenska utvecklingen de senaste 110 åren motsvarar en årlig real avkastning för aktier på 6,2%, att jämföra med 2,5% för långsiktiga och 1,9% för kortsiktiga obligationer. Jämför man standardavvikelser har aktier varit mer riskfyllda: 22,9 mot 12,5 för långsiktiga och 6,8 för kortsiktiga obligationer. Själv sparar jag det mesta till min pension i aktiefonder. En varning dock (till mig själv och er andra): drabbas inte av irrationell optimism.

Tips: Marginal Revolution.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine