Vem skulle du utse till diktator?

Antag att hela världen, oavsett vilket, kommer att styras av en diktator de kommande tio åren och att du får möjlighet att utse vem det blir. Vem skulle du välja?

Tyler Cowen, professor i nationalekonomi vid George Mason University. Han uppnår den bästa kombinationen av tilltalande värderingar och stor kunskap av alla jag känner till. Han vill väl och vet hur man uppnår goda resultat. Han skulle, i alla avseenden, bli en benign and effective dictator, genom att veta när den politiska makten inte bör utnyttjas, när den bör användas för att minska sitt eget omfång och när den kan nyttjas för att förstärka politikens goda inflytande.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine