Djurfientlig energi

Jag har tidigare framhållit vindkraft som en estetiskt tilltalande energiform. Den är dock inte utan sina nackdelar:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine