Intresse för slöjd?!

Svensk Uppslagsbok, 1949 års upplaga, uppslagsordet homosexualitet:

Utom den abnorma sexualdriften framträda hos homosexuella i många fall också andra avvikelser från det för könet normala. På själslivets område finner man ofta smådrag i smak och intresse, uppträdande och vanor, som överensstämma med det motsatta könets. En homosexuell man t.ex. har ofta något mjukt och feminimt i sitt uppträdande, och han intresserar sig gärna för kvinnliga handaslöjden, hemsysslor o.d. Icke sällan föreligga rent kroppsliga likheter med det motsatta könet: hos homosexuella män kvinnliga, rundade former, dålig skäggväxt, falsettartad röst, hos homosexuella kvinnor kraftig och kantig kroppsbyggnad, antydan till skäggväxt, grov stämma etc. Själva de yttre sexualorganen äro därvid i flertalet fall fullkomligt normala. Homosexualitet synes i flertalet fall vara medfött, och man torde få räkna med att orsaken är någon rubbning i könskörtlarna, vilket medför en ändring i den normala avsöndringen till kroppen av s.k. sexualhormoner, i den riktning att den motsatta könets sexualhormon blir dominerande. Även en senare under livet inträffad skada å könsorganen kan någon gång giva upphov till homosexuella tendenser.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine