Naturliga skatter

Människan är inte så speciell: mycket har hon gemensamt med andra djur. Såsom beskattning:

The more closely knit an animal society is, and the more interdependent its members, the higher the rate of taxation. … Among another Australian species of cooperatively breeding birds, the superb fairy-wren, dominant males notice when their helpers are less than superb about paying their taxes. Should a helper fail to feed and groom the dominant’s nestlings, or to give an alarm call on seeing intruders enter the territory, the dominant male will angrily chase, harass and peck at the helper, for up to 26 hours at a time.

Vill man tillhöra gruppen får man alltså betala priset för det, oavsett om man är människa eller fågel. Däremot torde det kunna gå att rationellt utvärdera vilken nivå och typ av beskattning som är mest ändamålsenlig om man är människa: se här och här. Jag är inte säker på att fåglarna har den förmågan.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine