Vem tänker på barnen?

Tidningen Dagen fortsätter sitt motstånd mot en könsneutral äktenskapsbalk genom att hävda följande:

Att den statliga utredaren Hans Regner över huvud taget inte har tagit sig an barnperspektivet i utredningen är en skam som underkänner hela processen.”

Detta är ett vulgärargument som behöver tillbakavisas. Som klargörs i utredningens sektion 2.5 hanteras frågor om barn och föräldraskap i Föräldrabalken, inte Äktenskapsbalken, och reglerna är i stort sett redan likställda mellan par av samma och par av olika kön.* Huvudpoängen är hursomhelst denna: Ingen av dessa regler påverkas av införandet av en könsneutral äktenskapsbalk. Reglerna gäller redan för registrerade partner och deras eventuella barn. Det finns alltså inget barnperspektiv att ta sig an i den fråga Hans Regner har utrett, eftersom ingen regel som påverkar barn skulle ändras vid en reform.

Varför påstår Dagen då det? Det kan bero på okunskap eller på ett medvetet försök att stoppa en reform med ett argument som låter bestickande – vem vill inte tänka på barnen? Men är man intellektuellt hederlig erkänner man att den föreslagna reformen inte alls rör barnen; och vill man inte att homosexuella par ska kunna prövas för assisterad befruktning eller adoption får man kräva en ändring av Föräldrabalken. En sådan ändring kan genomföras nu (med partnerskapslagen) eller senare (med en könsneutral äktenskapsbalk). Frågorna är separata.

Uppdatering: Göran Hägglund (kd) fortsätter att tala om barnen.

_________________________________________

*Den enda skillnaden rör presumtion om föräldraskap, men som Hans Regner klargör har utredningen inte tagit sig an den frågan av en viss anledning:

I direktiven för utredningsarbetet anges uttryckligen att det inte ligger i uppdraget att utreda frågor om assisterad befruktning och föräldraskap till barn som kommer till genom sådan befruktning. Dessa frågor har nyligen behandlats av en särskild utredning och är föremål för överväganden inom Regeringskansliet.” (s 242; min kursivering)

Dvs. denna fråga avgörs separat, helt oberoende av om det finns en partnerskapslag eller en könsneutral äktenskapsbalk.