Livslängden i världen

Om man jämfört 1970 och 2000 finner man en ökad genomsnittlig livslängd i världen utan att spridningen ökat. Det illustreras i detta diagram (givet överlevnad till tio års ålder):

En annan fråga är den normativa: är det nödvändigtvis bra att människor lever längre?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine