Drickande studenter

Att dricka alkohol kan medföra obehagliga konsekvenser, såsom kräkningar, sex man ångrar, baksmälla och avtuppning. För att undvika dem krävs att man håller koll på antalet drinkar — samt att man förmår bedöma hur många man maximalt kan dricka för att slippa hemskheterna. En ny studie, ”Do We Learn from Our Mistakes? An Examination of the Impact of Negative Alcohol-Related Consequences on College Students’ Drinking Patterns and Perceptions”, publicerad i Journal of Studies on Alcohol, finner att studenter inte är så bra på bedömningar av det här slaget:

Paired-samples t tests indicated that students significantly overestimated the number of drinks it would take to vomit, have unwanted sexual experiences, experience hangovers, and black out in comparison with the actual self-reported number of drinks consumed the last time identical consequences were experienced. In addition, a series of multiple-regression analyses revealed that greater misperceptions between the perceived and actual number of drinks associated with each type of consequence were consistently associated with heavier drinking.

Resultaten illustreras i detta diagram:

De svarta staplarna visar studenternas uppskattning av hur många drinkar de skulle behöva dricka för att de olika konsekvenserna skulle inträda; de vita staplarna visar hur många drinkar som faktiskt krävs (enligt studenternas egna, tidigare erfarenheter). Låt mig gissa att skillnaderna mellan staplarna minskar med åren; bland åldringar kan jag t.o.m. tänka mig att de vita staplarna är högre än de svarta.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine