Är beroende en sjukdom?

Filosoferna Walter Sinnott-Armstrong och Julian Savulescu drabbar samman i en intervju om beroende. Jag tror att läsare av denna blogg vet hos vilken filosof mina sympatier ligger.

Se även det tidigare inlägget ”Kan knarkare ses som rationella?”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine