Hjälper antidepressiva läkemedel?

Suicidfrekvensen har gått ner i många länder på senare år. En möjlig förklaring är de nya antidepressiva läkemedlen. Det förutsätter dock att de fungerar. En ny metastudie, ”Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-Analysis”, publicerad i Journal of the American Medical Association, finner följande:

The magnitude of benefit of antidepressant medication compared with placebo increases with severity of depression symptoms and may be minimal or nonexistent, on average, in patients with mild or moderate symptoms. For patients with very severe depression, the benefit of medications over placebo is substantial.

Så hjälper gör de, såvitt man kan bedöma, särskilt i allvarliga fall.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine