Studentutvärderingar som mått på lärarkvalitet

Många tror att föreläsarnas kvalitet påverkar studenternas prestationer, men hur ska denna kvalitet mätas? Ofta används studentutvärderingar som mått, och dessa beaktas vid tjänstetillsättningar m.m.

Det finns dock ett problem med sådana utvärderingar: studenter väljer i regel själva kurser och föreläsare, och föreläsarna kan därför anpassa sin betygsättning och sina krav med sikte på att få bra utvärderingar. I den nya studien ”Does Professor Quality Matter? Evidence from Random Assignment of Students to Professors” använder sig därför Steve Carrell och James West av en slumpmässig fördelning av studenter på föreläsare för att studera frågan hur föreläsares kvalitet påverkar studentprestationer.

De finner bl.a. följande:

[S]tudent evaluations positively predict student achievement in contemporaneous courses, but are very poor predictors of follow-on student achievement. Since many U.S. colleges and universities use student evaluations as a measurement of teaching quality for academic promotion and tenure decisions, this latter finding draws into question the value and accuracy of this practice.

Känner svenska akademiska tjänstetillsättare till resultatet av denna studie?