Parrhêsia – modet att säga sanningen

En av Michel Foucaults föreläsningar vid Collège de France har (den översatta) titeln: ”The Courage of Truth”. Han gav den i februari 1984. I denna föreläsning diskuterar han parrhêsia, ett fenomen med ursprung i antiken, som handlar om att säga sanningen. Jag finner såväl hans diskussion som fenomenet i sig fascinerande. En aspekt som Foucault […]

Först dog Gud, sedan människan

Via Aeon finner jag en intervju med Michel Foucault: Det första som slog mig var att intervjuaren låter Foucault tala till punkt – han får utveckla sina tankar utan att allt hackas sönder. En fröjd att ta del av en konversation av det slaget. Den andra var något som Foucault tar upp i intervjun. Han […]

Avsmak inför homosexualitet

För snart två decennier sedan framförde jag tesen att många människors negativa inställning till homosexualitet har känslomässig, snarare än intellektuell eller förnuftsmässig, grund – se min lilla essä ”The Emotional Origin of Homophobia”.  Att en känsla av avsmak rent allmänt spelar roll för hur människors moraliska attityder ser ut är väl belagt – se t.ex. […]

Är straff moraliskt motiverade?

Mårten Schultz skriver i DN: Brott bestraffas eftersom det är rättvist. Ett straff är rättvist eftersom den som har begått brottet har ådragit sig en moralisk skuld. Om jag mördar någon förtjänar jag ett straff av moraliska skäl. … I Sverige har vi präglats av andra förklaringar till varför vi har straff. Förklaringar som är […]

Varför hårdare straff?

Moderaterna profilerar sig gärna som ett parti som är tufft mot brottsligheten. I linje härmed skriver en av partiets företrädare: Därtill har regeringen också lagt förslag om skärpta straff för grov våldtäkt. Och nej, det är ingenting som minskar brotten på sikt. Så märkligt! Jag kan förstå när någon argumenterar för skärpta straff därför att […]

Bra och dåliga droger

Michel Foucault ville nyansera tänkandet kring droger: I think that drugs must become part of our culture. … As a pleasure. We have to study drugs. We have to experience drugs. We have to do good drugs that can produce very intense pleasure. I think this puritanism about drugs, which implies that you can either […]

Öppen för förändring

Filosofen Michel Foucault beskriver sitt sätt att förhålla sig till och påverkas av sitt arbete: I am not interested in the academic status of what I am doing because my problem is my own transformation. That’s the reason also why, when people say, ”Well you thought this a few years ago and now you say […]

Prata inte jobb

Tillhör du, liksom jag, dem som helst inte vill tala om sitt arbete på fritiden? I detta är vi i så fall lika Michel Foucault. Edmund White skriver följande i My Lives (s. 194): During the dinner I regretted that I couldn’t discuss his theories with him [Foucault]. Only later did I learn that he […]

Sociala fenomens existens

Michel Foucault använde sig med yttersta tvekan av begreppet existens, särskilt när han analyserade sociala fenomen. Jag finner detta fascinerande: Vad finns egentligen? Hur vet vi att något finns? Är det mer fruktbart för att förstå ett socialt fenomen, att använda något annat begrepp? John Protavi beskriver i ”What Does Foucault Think Is New about Neoliberalism?” […]

Neoliberalismens attraktionskraft

Michel Foucault var fascinerad av en av efterkrigstidens liberalismer, den han kallade neoliberalism. Särskilt fann han det intressant att denna liberalism, även om den bejakade marknadsekonomin, fann staten viktig som fastställare av ett regelverk. Marknadens sätt att fungera ses alltså här inte som ”naturligt” utan som artificiellt och som ett resultat av socialt konstruerade institutioner. […]

På jakt efter extrem njutning

Om målet med tillvaron är att vara lycklig förefaller det viktigt att kunna njuta av livet på ett enkelt sätt. En som hade svårt för det var filosofen Michel Foucault: Actually, I think I have real difficulty in experiencing pleasure. I think that pleasure is a very difficult behavior. It’s not as simple as that to […]

Frihet att forma relationer

I dessa tider verkar alla vilja ingå äktenskap. Michel Foucault har ett annat perspektiv: The question of gay culture … I mean culture in the large sense, a culture that invents ways of relating, types of existence, types of values, types of exchanges between individuals which are really new and are neither the same as, […]

Hupomnemata berikar livet

Michel Foucault beskriver en mycket fascinerande företeelse från antikens Grekland: hupomnemata [gr. υπομνηματα]! Med detta avses förandet av anteckningar i syfte att utveckla och styra sig själv. Foucault förklarar: In this period, there was a cultivation of what might be called ”personal writing”: taking notes on the reading, conversations, and reflections that one hears or has […]

Den maskerade filosofen

Den franska tidningen Le Monde publicerade mellan 1979 och 1984 intervjuer med ledande intellektuella. I april 1980 var turen kommen till Michel Foucault, men intressant nog valde han att vara anonym. I intervjun utvecklar han varför: Why did I suggest that we use anonymity? Out of nostalgia for a time when, being quite unknown, what […]

Den hotfulla kärleken

Lord Alfred Douglas skrev om ”the love that dare not speak its name”. Men hur kan kärlek mellan två personer av samma kön upplevas som hotfull? Michel Foucault resonerar på följande sätt: One of the concessions one makes to others is not to present homosexuality as anything but a kind of immediate pleasure, of two young men […]

Konsten att lyssna

Michel Foucault berättar om en praktik i antikens Grekland: In Pythagorean cultivation, disciples kept silent for five years as a pedagogical rule. They did not ask questions or speak up during the lesson, but they developed the art of listening. Jag har en känsla av att vår kultur är högljudd och interaktiv, att lyssnandet som […]

Något särskilt viktigt

Michel Foucault fick denna fråga i en intervju: Does beauty have special meaning for you? Hans svar: I think it does for everyone. Definitivt för mig! Ur Ethics: Subjectivity and Truth (s. 128).

Svag för club sandwich

Tänka sig, inte bara jag utan även en fransk filosof uppskattar amerikansk mat: S.R. Also, you are the only French person I know who has told me he prefers American food. M.F. Yes. Sure. [Laughs] A good club sandwich with a Coke. That’s my pleasure, it’s true. With ice cream. That’s true.* _______________ *Michel Foucault […]

Akademiker i allmänhetens tjänst

Enligt Högskolelagen 2§ ska högskolorna inte bara ägna sig åt forskning och utbildning utan även åt den s.k. tredje uppgiften: Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. En akademiker som tog denna uppgift på stort allvar var Michel Foucault, vilket framkommer i denna intervju: S.R. For a philosopher to […]

Att tänka på olycka

Jag blev fascinerad av stoikernas praemeditatio malorum, meditation över framtida olyckor, då jag läste Michel Foucaults förklaring av detta sätt att tänka: In the first place, it is a matter not of visualizing the future as it is likely to be but, rather, very systematically imagining the worst that might happen, even if it is […]

Mot polemik

Michel Foucault fick i en intervju 1984, strax före sin död, denna fråga: Why is it that you don’t engage in polemics? Hans svar — som vore det formulerat av en upplysningsfilosof av ovanligt upplyst slag — är värt att läsa i sin helhet: I like discussions, and when I am asked questions, I try to […]

En moralisk maxim

Vad innebär det att leva ett moraliskt liv? I den mån man nu skulle vara intresserad av att leva ett sådant, alltså. Michel Foucault skriver följande i Ethics: Subjectivity and Truth (s. 217): Seneca … recalls the moral maxim that ”we should live as if we lived in plain sight of all men” … Att leva på ett […]

Tystnaden som umgängesform

Som introvert är det lätt att känna sig besvärad av det sociala trycket att prata i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Särskilt när pratet är trivialt, intetsägande och ointressant. Det var därför jag reagerade med glädje då jag stötte på Michel Foucaults plädering för tystnad (i Ethics: Subjectivity and Truth, s. 122): I often wondered […]

Bokläsning som primär semestersyssla

Vad har jag gjort under mina två veckor vid ”The Shores of Serenity”? En av de främsta sysslorna har varit läsning av böcker, något jag oftast inte orkar eller hinner med under normala arbetsveckor. Så här såg jag ut när jag tog en paus från läsandet: Annars ägnade jag mig alltså i hög grad åt […]

Frigjort tänkande

Vi är alla präglade av andra människor. Att inse det och att analysera andras inflytande över en kan ses som ett tecken på mognad.* Michel Foucault beskriver hur den grekiska idén om omsorg om det egna jaget implicerar ett kritiskt förhållningssätt till invanda sätt att tänka: The practice of the self must enable one to […]

Lögnens logik

Ta en titt på denna bild. Utgör texten på den — ”detta är inte en pipa” — en lögn? Bilden upphovsman, René Magritte, ansåg inte det: Den berömda pipan, som jag har fått utstå kritik för den! Men det går inte att fylla den med tobak, eller hur? Nej, för det är bara en bild. […]

Brott att bryta mot könsnormer

Häromdagen väckte påven uppmärksamhet när han varnade för överträdelser av den ”naturliga” könsordningen. Han bekräftade därigenom välkänd katolsk fientlighet, såväl i retorik och lära som i försök att påverka lagstfitning, mot homo- och transsexuella. Michel Foucault berättar att sådan fientlighet har förekommit förr: This concerns the case of Marie Le Marcis. Born in 1581 and […]

Är liberalismen en attityd?

Jag finner Michel Foucaults förståelse av vad liberalismen är tänkvärd. Han ser liberalismen, inte som ett specifikt politiskt program eller en ideologi, utan som en praktik och en attityd. Attityden rör synen på statens roll i samhället: For its part, liberalism resonates with the principle: ”One always governs too much” — or, at any rate, […]

Övervakningssamhällets rötter

Det har varit mycket tal om övervakningssamhället under 2008, pga. FRA– och IPRED-lagar. Jag har inte engagerat mig så mycket i den debatten, inte därför att jag inte finner lagarna djupt problematiska utan därför att jag på detta område är defaitistisk. När jag läser Michel Foucaults analys av det straffande samhällets idéhistoria befästs jag i […]

Fransk insikt om brott och straff

Michel Foucault: Logically, a crime that one knew for certain to be the last would not need to be punished.* *S. 28 i ”The Punitive Society”, från Ethics: Subjectivity and Truth. Se även det tidigare inlägget ”Hur kan straff motiveras?”

Faran med en identitet

Jag läser just nu en bok med texter av filosofen Michel Foucault, och i inledningen står något som jag inte har kunnat sluta att tänka på: ”The demand [exigence] for an identity,” he insisted, ”and the injunction to break that identity, both feel, in the same way, abusive.” Such demands are abusive because they assume […]

Expert som vet sina gränser

Jag läste nu på morgonen en intervju med Michel Foucault.* Han fick en fråga, varpå följande yttrades: M.F. On this question I have absolutely nothing to say. ‘No comment.’ J.O’H. Does this mean that you think the question is unanswerable, or bogus, or does it simply not interest you? M.F. No, none of these. I […]

Mot de intellektuella

Professor Rick Hills kallar sig antiintellektuell, med följande motivering: In my experience, intellectuals (as a class) are ideologically intolerant, easily offended by ordinary humor, and pretentious in their prejudices, which they disguise as universal truths. … Moreover, I find a direct relationship between the academic obscurity of self-consciously ‘intellectual’ writer’s prose and the willingness of […]

My Personal Story: Growing Up Gay

By Niclas Berggren (1997) When I think back of my early childhood, I can remember moving with my parents and little sister to a city in southern Sweden called Tranås. I started in a new school, and I was fascinated, in a rather special way, by a particular boy in my class. While my thoughts […]

Zaremba och queer-teorin

Maciej Zaremba konstaterar att queer-tänkandet har en stark ställning på Lärarhögskolan, med ibland absurda konsekvenser: ”Vi har fått en jaktstämning i huset”, säger en av chefslärarna. ”Lärarna tänker sig för så att de inte säger något som kan vinklas till en anmälan. Undervisningen blir därefter: ointressant.” Och visst finns det ett militant drag hos vissa […]

Foucault ville inte prata jobb

Edmund White skriver en del om Michel Foucault i My Lives. Ett par saker jag gillar med den senares sätt att leva är hans tilltagande betoning av vänskap som central för ett lyckligt liv samt hans ovilja att diskutera sin professionella verksamhet utanför arbetstid. Då ville han istället omge sig med en skara unga, smala […]

Hiv och den giriga läkemedelsindustrin

Andreas Lundstedt meddelar att han är hiv-positiv. Det är starkt att våga gå ut med en sådan sak – fortfarande är stigmatiseringen av hiv-positiva och okunskapen om hiv upprörande stor. Jag kommer att tänka på alla dem som dog i aids före bromsmedicinernas tillkomst – däribland storslagna individer som dansaren Rudolf Nurejev, historikern John Boswell, […]

Vänskap

Jag anser att romantisk kärlek är kraftigt övervärderad i vår kultur. Jag har själv förkastat den och är istället inriktad på vänskap. Tre inspirationskällor: Ledmotivet ”förkastelse av kärlek” från Nibelungens Ring. Andrew Sullivans essä ”If Love Were All” i boken Love Undetectable. Ett favoritcitat som beskriver karaktären på hans vänskap med Patrick: ”That love was […]