Partier till vänster och höger

Henrik Oscarsson presenterar denna figur över svenska väljares bedömning av var olika partier befinner sig på en vänster-högerskala (från 0 till 10) i samband med valen 1979-2006:

Jag kan, som politiskt intresserad, inte undgå att fascineras av data av detta slag. Några frågor infinner sig dock:

  • Vad menas med vänster och höger, mer exakt? Det kanske är någorlunda klart i ekonomiska frågor, men i andra? Är social frihet eller social auktoritetstro ”höger”?
  • Jag undrar hur respektive partis egna sympatisörer har svarat jämfört med alla väljare.
  • Är det mest fruktbart att jämföra ett parti i taget över tid eller de olika partierna vid samma tidpunkt?
  • Att det rödgröna samarbetet kom just nu är nog inte helt förvånande, med tanke på hur Miljöpartiet har uppfattats gå åt vänster; likaså har Moderaterna rört sig något åt mitten, i väljarnas ögon, vilket också kan bidra till att förklara Alliansens tillblivelse.
  • Vänsterpartiet anses ungefär lika vänsterorienterat som under kommunisttiden; och avståndet till Socialdemokraterna ser rekordstort ut 2006. Indikerar detta att det var ett misstag av Mona Sahlin att inbegripa Vänsterpartiet i samarbetet med Miljöpartiet?
  • Differensen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har minskat under tiden men var fortfarande rejält stor 2006.
  • Det blir spännande med 2010 års siffror.

Smalare kropp pga. konkurrens

Vad får vissa att vara missnöjda med sin kropp och vilja bli smalare? En ny studie, ”Intrasexual Competition and Eating Restriction in Heterosexual and Homosexual Individuals”, publicerad i Evolution and Human Behavior, antyder att konkurrens om potentiella partner kan spela en roll:

Restrictive eating attitudes and behaviors have been hypothesized to be related to processes of intrasexual competition. According to this perspective, within-sex competition for status serves the adaptive purpose of attracting mates. As such, status competition salience may lead to concerns of mating desirability. For heterosexual women and gay men, such concerns revolve around appearing youthful and, thus, thinner. Following this logic, we examined how exposure to high-status and competitive (but not thin or highly attractive) same-sex individuals would influence body image and eating attitudes in heterosexual and in gay/lesbian individuals. Results indicated that for heterosexuals, intrasexual competition cues led to greater body image dissatisfaction and more restrictive eating attitudes for women, but not for men. In contrast, for homosexual individuals, intrasexual competition cues led to worse body image and eating attitudes for gay men, but not for lesbian women. These findings support the idea that the ultimate explanation for eating disorders is related to intrasexual competition.

Tre små observationer/reflexioner:

  1. De som söker kvinnlig partner (oavsett sexuell läggning) påverkas, som det verkar, inte av en närvaro av individer med hög status och konkurrenskraft. Följaktligen verkar det vara män (oavsett sexuell läggning) som främst premierar smala/unga utseenden — eller är det mest vad de som konkurrerar om män som partner tror?
  2. Jag fann det intressant att det inte vara smala/unga utseenden som fick heterosexuella kvinnor och homosexuella män att vilja se smalare och yngre ut utan hög status och konkurrenskraft i vidare mening. Om man bekymrar sig över reklam med smala modeller, och deras inverkan på andra, bör man möjligen, mot bakgrund av detta resultat, beakta att missnöje med kroppar inte behöver vara relaterade till andra kroppars utseende.
  3. Varför inte göra som jag och förkasta den romantiska kärleken? Då kan man strunta i denna konkurrens och vara nöjd med sin kropp! (Jag önskar att det vore så enkelt…)

Se även det tidigare inlägget ”Smala bögar, tjocka flator”.

Låg andel feta i Sverige

En färsk sammanställning från OECD visar att Sverige har relativt få feta invånare, där fetma definieras som ett BMI på 30 kg/m² och däröver:

Beror detta på insatser från Statens folkhälsoinstitut, eller vad?

Varifrån kommer musik?

Mark Changizi lanserar en teori:

My own view is that the complex theoretical foundation of music is the sound patterns found among humans when we move. Music, I argue, sounds like people moving. Rhythm and beat are identified with the rhythmic gait sounds, melody with the Doppler shifts occurring when a person moves, and loudness modulations (”dynamics”) with the variations in spatial proximity of a mover. … We evolved auditory mechanisms for sensing other people — their direction, their distance, their tempo, their mood, their behavior — and music has culturally evolved over time to sound like that, thereby harnessing our auditory human action recognition mechanisms.

Evolutionen verkar kunna förklara allt. Förvisso torde denna teori vara förenlig med forskning som indikerar att musik kan fylla en prosocial funktion. Det finns dock människor för vilka musiken inte är viktig, och det finns människor som uppskattar udda musik (om det t.ex. beror på hjärnskador kan förstås teorin ovan fortfarande stå sig). Är dessa grupper mer asociala till sin karaktär? Mindre angelägna om att bry sig om hur andra beter sig och rör sig?

Mark Changizi kommer 2011 ut med en bok om sin teori om musik.

Bunden av äktenskapet

Charles Darwin funderade, före sitt frieri, på äktenskapets för- och nackdelar. Jag känner så väl igen mig i hans sätt att resonera om nackdelarna. Vad talar enligt honom för att inte gifta sig?

Freedom to go where one liked— choice of Society & little of it. — Conversation of clever men at clubs— Not forced to visit relatives, & to bend in every trifle.— to have the expense & anxiety of children—perhaps quarelling— Loss of time. — cannot read in the Evenings— fatness & idleness— Anxiety & responsibility— less money for books &c— if many children forced to gain one’s bread.— (But then it is very bad for ones health to work too much) Perhaps my wife wont like London; then the sentence is banishment & degradation into indolent, idle fool—

Så har jag också förkastat den romantiska kärleken. Jag vill inte bindas till social verksamhet jag ogillar. Tiden är knapp; det gäller att fylla den med lyckobringande verksamheter, vilka för mig endast går att realisera i en situation av autonomi.

Tips: Tyler Cowen.

Individualism ger välstånd

Vad ger ekonomiskt välstånd? Denna grundläggande fråga upphör aldrig att fascinera ekonomiska forskare. Ett av de mer intressanta bidragen till denna forskning utgörs av en ny studie, ”Culture, Institutions and the Wealth of Nations”, som undersöker vilken roll individualism och kollektivism spelar. Med andra ord undersöks om kulturen i ett land kan påverka hur ekonomin fungerar. Huvudresultat:

Our key finding is that individualistic culture has a strong causal effect on economic development, shedding new light on what determines the wealth of nations. The effect of individualism on long-run growth is robust and quantitatively important even after accounting for a variety of alternative theories.

En huvudförklaring är att i individualistiska kulturer ger innovationer inte bara materiell belöning utan också social status, vilket får människor att anstränga sig mer för att generera ekonomisk utveckling.* För att illustrera resultaten, som förstås beläggs ekonometriskt, kan denna figurer över sambandet mellan individualism och BNP per capita visas:

Som forskarna påpekar är det sannolikt svårt att medvetet förändra ett lands kultur; men som jag tolkar dessa resultat implicerar de i vilket fall att det kanske inte är önskvärt att försöka motverka individualism i en kultur som präglas av sådant tänkande. Om sådana försök lyckades skulle de kunna medföra en försämrad välståndsutveckling.

_______________________

*Som jag tidigare har varit inne på — se härhärhärhär och här — missar forskare som Robert Frank, som klagar på statusjakt, lätt att också ekonomiska framsteg, som inte är givna företeelser, i hög grad kan drivas av status och strävan efter en högre relativ position.